Om Ufodeal.se

Ufodeal.se informerar om UFO-fenomenet och det globala paradigmskiftet som världen just nu står inför.

Paradigmskiftet innefattar och verkar för bl.a. ett nytt rättvist ekonomisystem, ett hållbart miljövänligt energi och transportsystem, ett öppensinnat och humanistiskt utbildningssystem, ett fritt humanistiskt sjukvårdssystem som bl.a. innehåller metoder för healing av alla kroniska sjukdomar, ett globalt mänskligt uppvaknande och därigenom äntligen fred och en rättvis värld för oss alla att leva i.

Paradigmskiftet kommer att verka med accelererad intensitet under 2015 och nå ut till mänsklighetens fulla medvetenhet 2016  samt med full kraft föra oss in i och bortom 2017 och vidare med sikte mot mänsklighetens Guld Ålder…

Ufodeal.se provides information on the UFO phenomenon and the global paradigm shift that the world currently faces.

The paradigm shift includes and promotes, among other things a new fair financial system, a sustainable eco-friendly energy and transport systems, an open-minded and humanistic educational system, a free and humane health care system which, among other things provides methods for healing of all chronic diseases, a global human awakening, thus at last peace and a just world for all of us to live in.

Paradigm shift will work with accelerated intensity in 2015 and reach out to humanity’s full awareness in 2016 and with full force carry us into and beyond 2017 and beyond with a view to humanity’s Golden age …

Carlo

_ _ _ _ _ _ _